Regulamin sklepu Biopolis

Sklep jest prowadzony przez:
Biopolis D.Czub, A.Wolnik sp.j. Berzyna 91, 64-200 Wolsztyn NIP: 9950254984, REGON: 383919338

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.biopolis.pl prowadzony jest przez BIOPOLIS D.CZUB, A.WOLNIK SPÓŁKA JAWNA, Berzyna 91, 64-200 Wolsztyn, NIP: 9950254984, REGON: 383919338, dane kontaktowe: e-mail: sklep@biopolis.pl, tel. +48 603-934-634.

2. Definicje:

a) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

c) Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

d) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

e) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

f) Sklep Internetowy, Sklep  – sklep internetowy dostępny pod adresem www.biopolis.pl.

g) Sprzedawca – BIOPOLIS D.CZUB, A.WOLNIK SPÓŁKA JAWNA, Berzyna 91, 64-200 Wolsztyn, NIP 9950254984, REGON: 383919338.

h) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

j) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sklepem) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony Sklepu: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Strona internetowa Sklepu umożliwia przeglądanie asortymentu i dokonywanie zakupów online.

II. REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o wybranie w formularzu Zamówienia opcji „Stworzyć konto?” – po jej wybraniu i dokonaniu Zamówienia Sklep utworzy Konto Klienta. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem.

2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych (e-mail i hasło) podanych w formularzu rejestracyjnym przez formularz „Zaloguj się” dostępny przy składaniu Zamówienia.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie Konta na adres e-mail: sklep@biopolis.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

5. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.

6. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

7. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji i logowania oznacza zawarcie pomiędzy danym Klientem a Sklepem nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa z chwilą, gdy dane Zamówienie zostaje anulowane, umowa sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana, traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia. W przypadku wysyłek produktu za granicę Polski, Klient jest obowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą drogą e-mail lub telefonicznie w celu ustalenia kosztów dodatkowych.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a) procedura rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym,

b) złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego),

c) W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

d) dla skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien odznaczyć pole z akceptacją Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stosowaną w Sklepie.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie na e-mail Klienta podany przy Zamówieniu oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

a) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Numer rachunku: 12 1020 4144 0000 6602 0251 2119.

c) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPro S.A., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski oraz poza granicami Polski, z tymże wysyłka poza terytorium Polski wymaga ustalenia ze Sprzedawcą kosztów przesyłki.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport  i/lub usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska,

b) Przesyłka kurierska za pobraniem,

c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Berzyna 91, 64-200 Wolsztyn – w Dni robocze, w godzinach 8-16.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Do terminu podanego w karcie Produktu trzeba doliczyć czas dostawy. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu lub płatności za pobraniem, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin lub w tym terminie nastąpi wysyłka za pobraniem od momentu złożenia Zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru osobistego Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.

VI. PROCEDURA REKLAMACJI

1. Reklamacje związane z działanie strony internetowej lub innymi aspektami Sklepu niż wadliwość Produktów Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 kc). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja z tytułu wadliwości Produktu może zostać złożona przez Klienta na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć produkt wadliwy na adres Sklepu, chyba, że uznanie reklamacji nastąpi po przedstawieniu i udokumentowaniu przez Klienta wad produktu bez przesyłania Produktu. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca.

6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu lub elektroniczne na adres e-mail Sklepu.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest jako załącznik do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru produktu przez Konsumenta.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Zwrot nastąpi na adres: BIOPOLIS, Berzyna 91, 64-200 Wolsztyn.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dostępne w Sklepie opisy i materiały graficzne są własnością Sklepu. Klient nie może wykorzystywać w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim, jak i zastrzeżonych znaków towarowych. W razie naruszenia tego zakazu Sklep może nałożyć na  naruszającego za każdy przypadek naruszenia karę umowną w kwocie 2.000 zł, z zastrzeżeniem dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Sklepem a Klientem niebędącym Konsumentem na tle zawartej Umowy Sprzedaży będzie sąd wg siedziby Sklepu.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny